Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Verkiezingsprogramma 2014-2018

D66 richt zich als transparante en democratische partij op tijdloze waarden. Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2014 – 2018 van D66. Hierin vindt u onze visie op de lokale politiek in de gemeente Buren. We geven aan waarvoor wij de aanstaande vier jaar onze mouwen willen opstropen. We willen u niet alleen een heldere tekst aanbieden. Het gaat ons er juist om uit te voeren wat we opschrijven.

Ook lokaal volgen wij de richtingwijzers van D66:

  1. Vertrouw op de eigen kracht van mensen;
  2. Denk en handel internationaal;
  3. Beloon prestatie en deel de welvaart;
  4. Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving;
  5. Koester de grondrechten en gedeelde waarden.

Afzonderlijk zijn deze vijf richtlijnen niet uniek, maar gezamenlijk vormen ze een goede weergave van de D66 opvattingen.

‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’ is voor ons de belangrijkste richtingwijzer en bepaalt sterk het denken van D66: de overtuiging dat individuele burgers vaak beter een oplossing voor problemen kunnen vinden dan een overheid.

De mens centraal

Binnen de overheid staat de gemeente het dichtst bij de mensen. De lokale democratie is daarom voor D66 belangrijk. Inwoners maken de toekomst van hun gemeente. Tegelijkertijd is het voor D66 vanzelfsprekend om als gemeente en ook als gemeenschap mensen te steunen die buiten de boot dreigen te vallen. Maar ook dan staat individuele keuzevrijheid voorop.

De democratie is er niet zomaar. We moeten er met ons allen voortdurend aan werken. We bedoelen dan niet alleen het gemeentebestuur. Elke individuele inwoner van deze gemeente is een wezenlijk onderdeel van de lokale democratie. De inwoner heeft legio mogelijkheden, zoals hoorzittingen, inspraakbijeenkomsten, inspreken bij de commissievergaderingen en een interactieve website, om mee te denken, mee te beslissen en op te komen voor zijn of haar belangen. Deze mogelijkheden zijn bij velen nog niet volledig bekend en worden naar onze mening ook onvoldoende benut.
Gebruik die mogelijkheden!

Op de eerste plaats beslist u mee over de toekomst van ons allemaal door te gaan stemmen. Maar daarmee bent u er nog niet. Mensen kunnen op meerdere manieren meedenken en inspreken. Politieke en maatschappelijke besluitvorming moet zo zijn ingericht dat het vertrouwen in de besluitvorming versterkt wordt. Zorgvuldig en tijdig met elkaar communiceren is uitgangspunt. Nieuwe ICT-ontwikkelingen kunnen dat ondersteunen. D66 zet hier sterk op in. Wij denken hierbij aan o.a. het digitale loket en de beschikbaarheid van alle documenten via de gemeente website.[1]

 

De gemeente, dat bent u

De burger in deze gemeente is een mondige burger die rekent op een professioneel bestuur. Met elkaar bepalen we wat er door de gemeente geregeld moet worden en wat er aan de individuele verantwoordelijkheid van de burger overgelaten kan worden. Het doel is ruimte te geven aan verenigingen, ondernemers en burgerinitiatievenService en respect dienen uitgangspunt te zijn voor de dienstverlening, niet de regels.

Buren bevindt zich, net als andere gemeenten, in een sterk veranderende omgeving. We denken aan vergrijzing, klimaatproblemen en ICT-ontwikkelingen. Uiteraard denken we op dit moment ook over de onzekere financiële toekomst na, en in het bijzonder over de gevolgen hiervan voor u als inwoner van Buren.

Gezonde gemeentefinanciën: we streven naar een evenwichtige begroting, met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen, en geen overschotten of torenhoge reserves waar de gemeente mee kan beleggen, of tekorten zodat voorzieningen verdwijnen. Rijk en provincie laten steeds meer aan gemeenten over. Volgens D66 bieden deze ontwikkelingen ook kansen om een eigen toekomst vorm te geven.
Benut de kracht van de orkaan om de samenleving te vernieuwen.

Veel problemen laten zich niet op een lokaal niveau oplossen. Dat maakt dat het noodzakelijk is samenwerking te zoeken met andere gemeenten[2]. Wij maken onderdeel uit van Regio Rivierenland en deze is ondersteunend zowel bij de voorbereiding als de uitvoering van het eigen gemeentelijke beleid. De gemeente kan hierbij echter ook anderen betrekken, zowel binnen de regio als daarbuiten. Ook een publiek – private samenwerking kan mogelijk zijn [3].

Sociaal samenleven

De taken die het kabinet naar de gemeenten overhevelt van langdurige zorg, jeugdzorg en arbeidsmarkt bieden kansen om de zorg beter te maken, door meer maatwerk, minder bureaucratie en nieuwe manieren van het invullen van deze taken op lokaal niveau. Daarom is D66 hier voorstander van. Dit gaat gepaard met het overdragen van financiële middelen, echter met een fikse kortingsactie ten opzichte van het huidige budget.

 

Zorg
D66 gaat uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht van mensen. Te vaak wordt er gesproken over mensen, in plaats van met mensen. Dat moet veranderen.  De gemeente levert maatwerk dat past bij de individuele zorgbehoefte.  Voor D66 staat de zorgvrager centraal. Het is van groot belang dat die zorg thuis gegeven kan worden. Als thuis wonen niet meer mogelijk is, kiest D66 voor kleine wooneenheden. Essentieel  in de zorg is de ondersteuning van de vrijwilligers en de mantelzorgers. Kwaliteit van langdurige zorg moet gegarandeerd zijn. Mensen bepalen zelf hoe ze hun zogenaamde Persoons Gebonden/Volgend Budget besteden aan zorg, welke keuzes ze maken. Veel gemeenten zijn niet groot genoeg om alles zelf te regelen voor de taken die naar de gemeente worden overgeheveld.  Ze zullen moeten samenwerken. De positie en inspraak van cliënten en direct betrokkenen via cliëntenraden moeten gewaarborgd zijn.
Met de overheveling krijgen gemeenten een veel grotere financiële verantwoordelijkheid en draagt  een veel groter risico van tekorten. Het geld moet dáár worden besteed waar dit het meeste nodig is. D66 wil een centrale rol voor de wijkverpleegkundige.

  • D66 is voorstander van (private) kleine en lokale of wijkgebonden woon- en zorginitiatieven.
  • D66 wil dat de kwaliteit van de zorg is gewaarborgd. Verzorgingstaken zullen moeten worden verricht door medewerkers die daarvoor voldoende zijn opgeleid.
  • D66 omarmt mantelzorg. De meest persoonlijke zorg is wat D66 betreft mantelzorg, zorg gegeven door de mensen dichtbij de zorgbehoevende: familie en vrienden. De gemeente dient de mantelzorgers goed te ondersteunen.
  • D66 wil dat de gemeente zorg draagt voor adequate vervoersmogelijkheden.
  • D66 vindt het goed voor het welzijn van ouderen als zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

 

Jeugd
Met 85% van onze jeugd gaat het prima, 10% heeft begeleiding nodig, en 5% heeft intensieve zorg en nodig. Bij de uitvoering van de jeugdzorg stelt D66 nadrukkelijk het kind centraal. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. Jeugdzorg moet vooral gebruik maken van de eigen kracht van gezinnen. Door effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk voorkomen worden.

Bij melding van verwaarlozing en misbruik handelt de overheid snel, uiteraard met oog voor de specifieke situatie. D66 wil voorkomen dat kinderen onnodig lang in dergelijke situaties verblijven. D66 wil dan ook dat de gemeente en de professionals kijken naar “wat wel kan” in plaats van “wat niet kan”, en daarbij zoveel mogelijk met het kind praten en niet over het kind. D66 is voorstander van een gebiedsgerichte aanpak. Hulpverleners kennen de mensen in de wijk en de problemen die daar spelen. Zij moeten dus wat ons betreft vooraan staan en een leidende rol krijgen in de jeugdhulp, bijvoorbeeld als de regisseur/het aanspreekpunt. D66 wil de verwijsrol van de huisarts behouden.

D66 wil dat de gemeente investeert in vroege signalering van problemen en preventie. Door eventuele problemen al in een vroegtijdig stadium te signaleren, bijvoorbeeld op scholen en consultatiebureaus, kunnen latere problemen worden voorkomen. D66 vindt dat vanuit het onderwijs een sterke preventieve werking kan uitgaan en hiermee de aanspraak op jeugdzorg kan worden verminderd

 

Participatie
D66 is voorstander van aan de slag blijven, ook als dat via vrijwilligerswerk is. Het doen van vrijwilligerswerk geeft mensen weer de kans om werkervaring op te doen en nieuwe competenties te verwerven. Het gaat D66 daarbij vooral om de ontplooiing en ontwikkeling van mensen, met als nevendoel dat dan later makkelijker een betaalde baan te vinden is. Een betaalde baan is bovendien het beste medicijn in het voorkomen van armoede en problematische schulden. D66 wil graag dat de gemeente maatwerk biedt in het begeleiden naar werk. In een gesprek met de werkzoekende kan bepaald worden wat het traject zal worden.

D66 is een voorstander van sterke samenwerking tussen de gemeente en werkgevers. Door werkgevers te betrekken bij het matchen van vacatures kunnen mensen beter en sneller aan het werk worden geholpen. Daarnaast kan de gemeente samen met werkgevers en werknemers een betere invulling geven aan mogelijkheden voor meer arbeidsgeschikte werkkrachten in de gemeente. Voor D66 is een wederkerige relatie tussen de gemeente en de burger belangrijk voor een goede uitvoering van arbeidsbeleid.

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen maar realiseert zich ook dat sommige mensen niet op eigen kracht voort kunnen. Daarom moeten beschutte werkplekken voor mensen die dit echt nodig hebben worden aangeboden. Een goed georganiseerde samenwerking tussen gemeenten om dit (financieel) te kunnen realiseren is hiervoor een oplossing.

D66 wil voldoende beschutte werkplekken en óók begeleiding van de nieuwe instroom. Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid  ‘beschermde werkplekken’. Het streven is om zoveel mogelijk mensen naar een volwaardige baan te begeleiden. Dat betekent dat een beschutte werkplaats het laatste alternatief is.

D66 wil een stevige aanpak van misbruik van de voorzieningen die bedoeld zijn om de noodzakelijk opvang te regelen.

D66 wil dat de gemeente in haar armoedebeleid specifiek aandacht besteedt aan gezinnen met kinderen.  Er dient geregeld te zijn om in de meest noodzakelijke behoeften te voorzien, aangevuld met handreikingen om mee te kunnen doen in de samenleving.

 

Uitdagingen
Het is duidelijk dat de gemeente met de drie genoemde taken een zware verantwoordelijkheid krijgt voor het goed uitvoeren ervan. Dat vereist een andere aanpak, en een  goede aansluiting van die taken op elkaar.  Het gaat dus niet alleen om een overheveling van taken maar ook om het opzetten van een andere uitvoering. Centraal staat dat dit samen met inwoners wordt gedaan.

 

Sport
Een bloeiend verenigingsleven, o.a. op het gebied van sport, bevordert de gezondheid en een band tussen inwoners. D66 vindt een gevarieerd aanbod aan sport belangrijk. In principe vinden we dat verenigingen op eigen benen dienen te staan en dat een volwassene gewoon zelf de kosten kan dragen voor zijn of haar sport. De gemeente kan indien nodig ondersteuning geven ter stimulering van de jeugd. Om de zelfredzaamheid van verenigingen te bevorderen dienen vergunningen en procedures voor evenementen zo simpel mogelijk te zijn en ze moeten ook zonder administratieve rompslomp of kosten verkregen kunnen worden [4].

 

Onderwijs
Een goede basisopleiding draagt bij aan de mondigheid van de burger. Dit geeft de burger de kans om te participeren in de maatschappij en zijn eigen toekomst vorm te geven. Hiervoor is goed onderwijs noodzakelijk. Brede schoolvoorzieningen, integrale kindcentra en/of de realisatie van een zogenaamd Kulturhus kunnen hierbij een rol spelen.

Volgens D66 moeten de schoolbesturen (w.o. Stichting Basis Buren en CPOB) in de volle breedte hun verantwoordelijkheid voor het onderwijs kunnen nemen, niet alleen voor het lesprogramma en de kwaliteit van de docenten, maar ook voor de gebouwen, dit met een verantwoorde borging van een minimumkwaliteit (de eenmalige marginale rijksbijdrage is verwaarloosbaar). De gemeente heeft de ruimte om druk uit te oefenen op de kwaliteit van het onderwijs.

Het belang van een leven lang leren onderschrijven we. Een eigentijdse multimediale bibliotheekvoorziening met ontsluiting tot online kennisplatforms is een wens van D66. Leren op afstand is een adequaat hulpmiddel om minder presterende en hoogbegaafden te ondersteunen in hun ontwikkeling. Samenwerking van onderwijs met arbeidsmarkt: kan beter, moet beter: hoe beter de aansluiting, hoe beter de sectoren die mensen nodig hebben (zorg, techniek) kunnen groeien.

 

Kunst en cultuur
Kunst en cultuur verrijken onze samenleving. Het voegt een waarde toe aan ons leven. Juist in deze tijd van bezuinigen en daarmee aandacht voor economische waarden, is het van belang voor kunst en cultuur op te komen. Het bevorderen van betrokkenheid van de jeugd en de scholen bij allerlei vormen van kunst draagt bij aan eensgezindheid van de inwoners. Zonder het overeind houden van mogelijkheden om met kunst en cultuur bezig te zijn verarmt onze samenleving. Het uitsluitend kiezen voor het nastreven van materiële welstand is een verschraling van ons leven, juist nu in deze tijd alles is gericht op de economie. Vrijwilligers zijn de steunpunten voor kunst en cultuur en verdienen ons respect en inzet.

 

Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving

We moeten op een verstandige manier omgaan met het landschap, natuurwaarden en de kwaliteit van leven voor mens en dier in onze gemeente. Buren heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid. Daarbij hoort dat we als gemeente inzetten op besparing van energie, opwekking van duurzame energie en gebruik van reststromen. D66 pleit voor een duurzame energieagenda. Het terugdringen van de energierekening is goed voor de portemonnee, de economische ontwikkeling en is een toekomstbestendige investering. Juist omdat D66 de toekomst van de mens centraal stelt, is opkomen voor natuur en milieu belangrijk. We willen niet leven in een vervuilde omgeving zonder groen, waar wordt gebouwd zonder rekening te houden met de omgeving. D66 Buren is overtuigd van het verbond tussen economie en ecologie [5].

D66 streeft naar behoud en versterking van het landschap en het eigen karakter van de dorpskernen. Juist het landschap maakt Buren tot zo’n aantrekkelijke gemeente en vormt een van de redenen waarom mensen hier met veel plezier wonen en werken. Om deze kwaliteit te behouden is het van belang zoveel mogelijk ruimte te geven aan kleinschalige initiatieven. Bij nieuwbouwprojecten moeten meer percelen aan particulieren worden toegewezen. Zelf een huis bouwen in eigen beheer moet hierdoor gemakkelijker worden. Door een flexibel en creatief vergunningenbeleid kan daarbij op een positieve manier gestimuleerd worden dat er duurzame en levensloopbestendige woningen en bedrijfspanden worden gebouwd.

D66 Buren is voorstander van een selectieve groei en ontwikkeling van nieuwe economische pijlers waarbij het accent ligt op kennisintensieve en toekomstbestendige bedrijfstakken met een hoge toegevoegde waarde.

Duurzame energie

Kijken we naar landen om ons heen zoals Duitsland dan is het van belang ons sterker in te zetten voor bevordering van allerlei vormen van duurzame energie, zoals een multifunctioneel zonne-energiepark. D66 ontvouwde hiervoor het plan REP Buren.

Naast zonne-energie heeft D66 onderstaande visie over:

 

Windenergie
D66 is voorstander van windenergie, mits goed ingepast. D66 vindt dat de gemeente wel moet kijken naar wat de plaatsing van de windmolens betekent voor omwonenden – vaak kan slimme inpassing de geluidsoverlast minimaliseren. Houd in gedachte dat de geluidsnormen voor wegen en spoor vaak voor veel meer huishoudens knelpunten opleveren dan bij windmolens het geval is.

D66 vindt dat veel afhangt van een goede inpassing in het landschap: eerder een lijnopstelling langs een kanaal door een polderlandschap, dan verspreid midden in dat polderlandschap.

 

Schaliegas
Wat D66 betreft is schaliegaswinning alleen aan de orde indien:

– het veilig is voor de omgeving
– er goede waarborgen zijn ter bescherming van het milieu ten aanzien van de mogelijke gevolgen, in het bijzonder voor grondwater
– het bijdraagt aan een netto versnelling van de energietransitie.

Dit betekent dat D66 eerder een “nee, tenzij” dan een “ja, mits”-houding zal aannemen. D66 wil op gemeenteniveau goed doorvragen naar de mogelijke milieugevolgen zoals v.b. grondwater. Nationaal zet D66 in op harde afspraken over koppeling opbrengsten aan duurzame energie. De uitkomsten van deze milieuanalyse geven weer dat de gevolgen voor de omgeving doorgaans groter zijn dan bij ‘normale’ aardgaswinning.

Verschillende energiebedrijven bieden inmiddels de mogelijkheid om via een aandeel te participeren in de windmolens die ze neerzetten. Daarnaast zijn er natuurlijk ondernemers die in hun eigen gemeente molens realiseren – veel agrarische ondernemers zien hierin bijvoorbeeld een mooie kans om de inkomsten te verbreden. D66 steunt dit omdat een door de omgeving gedragen ontwikkeling vaak veel positiever uitpakt.

D66 wil tegenover mogelijkheden voor “grootschalige” duurzame opwekking ook “kleinschalige” of decentrale opwekking stimuleren.

 

 

Veilig samenleven

Mensen moeten zich veilig kunnen voelen in hun omgeving. Preventieve maatregelen dienen de risico’s op onveilige situaties te verminderen. Een glasvezelinfrastructuur is hierbij een kostefficiënt hulpmiddel.[6]

Bij het omvormen van openbaar groen is het belangrijk dat mensen zich optimaal veilig kunnen voelen in hun omgeving. D66 wil hier vooral de inwoners en de bewonersverenigingen in een vroeg stadium bij betrekken.

In de wet is geregeld dat hulpdiensten elk huis moeten kunnen bereiken binnen een bepaalde tijd. In de praktijk is dit niet overal en altijd mogelijk. D66 vindt dat deze bereikbaarheid zoveel mogelijk moet worden nagestreefd..

Brandweer, politie, GGD en andere publieke hulpdiensten bevorderen het veiligheidsgevoel. Samenwerking tussen gemeenten op meerdere terreinen is onontkoombaar. Ook hierin zijn vrijwilligers onmisbaar, zoals degenen die zich inzetten voor de brandweer. Zij werken als vrijwilligers bij een professionele organisatie in het gezamenlijk belang van de inwoners.

Beloon prestatie en deel de welvaart

D66 staat volledig achter de keuze om van toerisme en recreatie een speerpunt te maken. Het agri-toerisme verdient in dat verband extra aandacht.

Het midden- en kleinbedrijf vormt een belangrijke bron van inkomsten en werkgelegenheid in de gemeente Buren. Bovendien besluiten veel mensen om als zelfstandige (zgn. ZZP-er) op de arbeidsmarkt te opereren. Regelingen en procedures moeten dit waar mogelijk faciliteren.

D66 is van mening dat de ondernemer op de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van personeel, bezoekers en milieu. Hij kan zich hiervoor nooit verschuilen achter onvoldoende controle door de overheid. Controles door de gemeente kunnen dan ook tot een minimum worden beperkt. Hiertegenover dient te staan dat bij geconstateerde overtredingen er hard wordt opgetreden.

Om ons landschap zo veel mogelijk te beschermen is D66 voorstander van het revitaliseren van de bestaande bedrijfsterreinen, voordat er nieuwe bedrijfsterreinen worden ontwikkeld. Eventuele nieuwe bedrijfsterreinen en grootschalige bedrijvigheid moeten zoveel mogelijk geconcentreerd worden langs de Betuwelijn en de A15.

De agrarische bedrijven zijn beeldbepalend voor de gemeente Buren. Al een aantal jaren neemt het aantal agrarische bedrijven in het rivierengebied af. Kleinere bedrijven zijn moeilijk levensvatbaar te houden voor de toekomst. Veel agrarische ondernemers kunnen alleen overleven als ze ruimte hebben om te groeien, te moderniseren en te investeren in nieuwe, liefst duurzame technieken of als ze nevenactiviteiten kunnen ontplooien.

D66 wil dat de gemeente de diversiteit in ondernemers en ondernemingen onderkent en open staat voor noden en plannen van de ondernemers in het buitengebied. Een belangrijke faciliteit voor ondernemend Buren is de beschikbaarheid van voldoende bandbreedte voor ICT toepassingen.

Groot is niet per definitie fout en klein niet per definitie goed voor landschap en milieu. Een verantwoorde afweging van bijvoorbeeld  het faciliteren van bio-industrie binnen de gemeente Buren zal D66 op basis van haar uitgangspunten maken.

Regionale Samenwerking

D66 ziet regionale samenwerking als een kans, niet als een bedreiging.

Een kans om voor inwoners betere dienstverlening te kunnen leveren tegen lagere kosten. Voorwaarden die D66 stelt aan regionale samenwerking zijn: transparante besluitvorming, focus op inwoners en kostenbesparing.

Transparante besluitvorming: vergaderingen van gemeenschappelijke regelingen dienen openbaar te zijn. Gemeenschappelijke regelingen dienen te allen tijde hun (financiële) jaarstukken ter instemming voor te leggen aan de deelnemende gemeenten. Voor Regio Rivierenland geldt dat nieuwe initiatieven eerst expliciet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Focus op inwoners: samenwerken is geen doel op zich. Voor inwoners moet het duidelijk zijn wie waar voor verantwoordelijk voor is en doet. D66 vindt het belangrijk dat de komende periode de rol en invloed van gemeenteraadsleden ten aanzien van regionale samenwerking wordt versterkt. Immers, het zijn gemeenteraadsleden die een direct mandaat van de inwoners hebben gekregen. Het debat, ook bij gemeenschappelijke regelingen, hoort stevig in de gemeenteraad gevoerd te kunnen worden.

Kostenbesparing: een belangrijk doel van samenwerken is kostenbesparing. D66 wil alle (bestaande) samenwerkingsverbanden toetsen aan het criterium of ook daadwerkelijk kostenvoordelen zijn behaald (ten opzichte van de situatie “zelf doen”). Is dit niet het geval, dan is dat voor D66 reden om de samenwerking op dat betreffende terrein te beëindigen.

 

D66 steunt opschaling als gemeenten tekortschieten op het vlak van bestuurskracht, doelmatigheid, democratische gehalte of financiële kracht, kwaliteit en expertise vermindert hun kwetsbaarheid. De absolute norm van 100.000 inwoners vindt D66 te rigide. We beoordelen op criteria als, democratische legitimering, efficiency, kwaliteit van dienstverlening, expertise en vermindering van de kwetsbaarheid. D66 Buren gaat de bundeling van de basistaken van uitvoeringen samen met Neder-Betuwe en West Maas en Waal zorgvuldig opzetten en begeleiden zodat inwoners tevreden kunnen zijn.

Als de gemeente haar taken niet uit kan voeren, dan kan in overleg met de provincie naar een oplossing worden gezocht. Dat kan samenvoeging zijn, maar ook samenwerking met andere gemeenten. D66 vindt dat in dat geval de gemeente in overleg met de provincie moet bezien hoe ze scoort op de terreinen van bestuur, democratie en financiën en of op grond daarvan een herindeling wenselijk is.
Als een herindeling gaat spelen, zullen wij onze wensen en eisen kenbaar maken. Inzet is een herkenbaar, transparant en controleerbaar bestuur. Dat kan bijvoorbeeld bestaan uit een front-Office in de kernen met een uitstekende digitale dienstverlening. Indien wij vinden dat een herindeling ongewenst is, zullen we dit motiveren op basis van de drie criteria bestuur, democratie, financiën.  Wanneer deze drie punten gewaarborgd zijn in de nieuw ingedeelde gemeente, is D66 voorstander.

D66 is voorstander van het terugdringen van bovengemeentelijke/regionale samenwerkingsverbanden. Nu is de democratische controle vaak gebrekkig en zijn verantwoordelijkheden versnipperd. We kijken constructief maar kritisch  naar WGR+-regio’s en willen zoveel mogelijk samenwerking tussen gemeenten op basis van transparante overeenkomsten in plaats van bureaucratische gemeenschappelijke regelingen. Als er toch een samenwerkingsverband op zijn plaats is, dan willen we graag een democratisch orgaan waar vertegenwoordigers partijstandpunten innemen en niet vanuit hun gemeenten denken.

 

Huishoudboekje op orde

We zullen kritisch moeten blijven kijken naar de uitgaven en zoveel mogelijk nieuw beleid financieren door oud beleid in te leveren. Diensten verleend door de gemeente moeten in principe kostendekkend zijn. Hierbij hanteren we het zgn. ideaalcomplex.[7]

Alleen als het niet anders kan, zullen we instemmen met verhoging van belastingen. In dat geval willen we lasten zo gelijk mogelijk over alle inwoners verdelen. Het kan niet zo zijn dat een bepaalde groep opdraait voor de kosten van het geheel.

De gemeente dient meer aandacht te hebben voor het verwerven van doelmatige subsidies, ook van Europa; bijvoorbeeld voor investeringen in duurzame energievoorzieningen.

Toekomst

Beleid dat we vandaag voeren, heeft consequenties voor de toekomst. Wat voor een samenleving  willen we zijn over 20 jaar, en wat moeten we daar nu al voor doen.

Een toekomstplan is het gezamenlijk plan dat wij maken voor onze toekomst. Dat plan wordt aan de hand van de werkelijkheid steeds bijgesteld door voortschrijdend inzicht en technologische ontwikkelingen.

D66 pleit voor de inzet van nieuwe inzichten vanuit onderzoek en ontwikkeling zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. D66 zet in op duurzaamheid, landschapskwaliteit en gezamenlijkheid.

Toekomstvisie Buren tot 2030 heeft diverse wensen vanuit de kernen opgeleverd. D66 kijkt onbevangen naar de toekomst en streeft naar een dynamische en zorgzame samenleving.


[1] Burgers kunnen via de website van de gemeente vrij eenvoudig met hun burgerservicenr. elektronisch toegang krijgen tot alle voor hen relevante gegevens, de gemeentelijke regelgeving, het aanvragen van vergunningen en het aangeven van meldplichtige aanpassingen.

[2] Als voorbeeld noemen we de zgn. logisitieke hotspot. Rivierenland heeft vanwege haar strategische ligging en haar huidige sterke positie in de logistieke sector veel kansen om zich door te ontwikkelen tot een logistieke hotspot van internationaal formaat.

[3] Eind 2013 voorzien de BNW-gemeenten elkaar van de PIJOFACH-taken (Personeel, Informatie (incl. DIV & Processen), Juridisch, Organisatie, Financiën, Automatisering/ICT, Communicatie en Huisvesting)

[4] Het initiatief van de 7 voetbalverenigingen van de gemeente Buren om hun velden multifunctioneel te gebruiken om o.a. herwinbare energie op te wekken ondersteunt D66 van harte.

[5] De zogenaamde Bijenmotie, aangenomen in raad. In deze motie verzoekt D66 het college om het belang van wilde bijen te erkennen en in de inrichting van de openbare ruimte nog meer oog te hebben voor de  ecologische waarde van bijen.

[6] Als regisserende gemeente dient Buren haar verantwoordelijkheid te nemen voor het  totstandkomen van een glasvezelinfrastructuur cq backbone waarbij voldoende bandbreedte in de toekomst voor ieder huishouden/organisatie is gegarandeerd.

[7] Men spreekt van een ideaalcomplex indien de totale afschrijving van een groep van vaste activa gelijk is aan de jaarlijkse aanschafprijs van 1 of meer exemplaren van deze groep.

Gepubliceerd op 01-04-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018